Komody

Komody

 

komoda

nr katalogowy: 15

KOMODA Z RATTANEM

wymiary:

142 x 45 x 91

 

komoda

nr katalogowy: 16

KOMODA

wymiary:

50 x 96 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 17

KOMODA

wymiary:

80 x 96 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 18

KOMODA

wymiary:

100 x 90 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 19

KOMODA

wymiary:

150 x 90 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 20

KOMODA Z RATTANEM

wymiary:

150 x 90 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 21

KOMODA Z RATTANEM

wymiary:

80 x 80 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 25

KOMODA

wymiary:

50 x 80 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 26

KOMODA

wymiary:

80 x 80 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 27

KOMODA

wymiary:

80 x 80 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 28

KOMODA

wymiary:

60 x 60 x 80

 

komoda

nr katalogowy: 29

KOMODA

wymiary:

125 x 80 x 40

 

komoda

nr katalogowy: 30

KOMODA

wymiary:

80 x 80 x 40